AAU logo

ESBJERG

Aalborg Universitet Esbjerg

Kasia arbejder på fremtidens bæredygtige brændstoffer

Kasia arbejder på fremtidens bæredygtige brændstoffer

Civilingeniør i kemi, Aalborg Universitet Esbjerg, Kasia Arturi har siden 2014 spillet en afgørende rolle i et omfattende forskningsprojekt vedrørende omdannelse af biomasse til bio-olie – et brændstof, der på sigt vil kunne erstatte en stor del af de fossile brændstoffer, der i dag anvendes i transportsektoren. Torsdag d. 11. maj forsvarer den 32-årige forsker sin ph.d. afhandling på Aalborg Universitet Esbjerg.

Lagt online: 08.05.2017

I dag går ca. to tredjedele af verdens fossile brændstofproduktion til transportsektoren bl.a. til drift af skibe, køretøjer og fly. Der udvikles derfor til stadighed på nye teknologier så som el-biler og brintbiler, men disse er dog stadig langt fra at kunne erstatte alle fossile brændstoffer, og måske kommer de heller aldrig til det. Hvis vi skal kunne dække verdens brændstofbehov, må der andre bæredygtige alternativer på banen – og her mener forskere fra AAU Esbjerg, at have fundet en mulig løsning ved hjælp af hydrotermal konvertering. Det er en metode, hvorved man ved høje temperaturer og højt tryk kan omdanne biomasse til et biobrændstof, der på mange måder minder om råolie.

 

Miljøvenlig proces

Kasia Arturi og hendes forskningskolleger i Esbjerg, Aalborg og Aarhus arbejder i øjeblikket på at forbedre og optimere deres metode. De undersøger forskellige måder at gennemføre processen med biomasse på. Først udfører de deres forsøg i lille skala og derefter i stor skala på det avancerede bio-olie anlæg ved Institut for Energiteknik ved AAU i Aalborg. Det skal forhåbentligt overbevise industrien og potentielle investorer om, at forarbejdningsmetoden hydrotermal konvertering med dets slutprodukt bio-olie er et reel kilde til fremtidens brændstof.

"En væsentlig fordel ved denne teknologi er, at vi kan bruge mange forskellige slags biomasse som råmateriale for processen”, fortæller Kasia Arturi: ”Det betyder, at bio-raffinaderier i forskellige lande vil være i stand til at bruge den type biomasse, der er til rådighed i deres område. Det kan f.eks. være træaffald fra skovene eller alger fra havet. Alle vil de kunne ende op med samme slutprodukt: et bio-brændstof, der kan erstatte de fossile brændstoffer, man bruger i dag", forklarer hun.

Kasia Arturi inspicerer en flaske med den færdige bio-olieEn anden fordel ved forarbejdningen er, at man har mulighed for at udnytte overskudsenergien fra andre bæredygtige energikilder såsom vind- og bølgekraft til at skabe de nødvendige temperaturer og tryk der behøves i bio-olieanlægget. Endelig vil det færdige optimerede slutprodukt - i modsætning til el- eller brintdrevne biler kunne benyttes i den eksisterende brændstofinfrastruktur. Der er således ikke behov for ændring af motorerne. Kasia Arturi forklarer, at man ligesom med råolie også vil kunne bruge bio-olien til at producere produkter som f.eks. kemikalier eller plastik. ”Kort sagt vil vi kunne erstatte råolie på alle områder, samtidig med at bearbejdningsprocessen er mere miljøvenlig", slutter hun.

Kasia der stammer fra Polen, kom til Danmark første gang i 2004 for at passe et sommerjob i Henne Strand. Her blev hun så begejstret for Danmark, at hun valgte at stoppe sin uddannelse i kemi på universitetet i Gdansk og rykke til Danmark for at tage sin bachelor- og senere kandidatgrad på AAU Esbjerg. Efter sin Ph.d. håber Kasia på at kunne fortsætte i en postdoc-stilling på universitetet.

 

Ph.d.-forsvar

Kasia Arturi forsvarer sin ph.d.-afhandling Value-added products by optimization of hydrothermal liquefaction of wastes torsdag den 11. maj kl. 13.00 på Aalborg Universitet Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg i auditorium C1.117.

Inden ph.d. forsvaret afholder Kemisektionen ved AAU Esbjerg et seminar om bioenergi og avancerede biobrændstoffer kl. 10.00-12.00. Efter forsvaret er AAU Esbjerg vært ved en reception kl. ca. 16.00.

 

Fakta om projektet:

C3BO – Center for BioOil er et omfattende projekt, finansieret af Rådet for Strategisk Forskning, og omfatter flere partnere i Danmark og internationalt. Projektets fokus er brugen af ​​Hydrotermal konvertering.

Hydrotermal konvertering er en process, der ved temperaturer omkring 400 grader C, og tryk omkring 300 bar, konverterer våde biomasser til en form for bio-råolie uden behov for tilsætning af enzymer og andre forbrugsmaterialer. Ved disse forhold opfører vand sig som et opløsningsmiddel, der sammen med en egnet katalysator først nedbryder biomassen, og siden genopbygger den i kulbrinte-kæder som kan videreoparbejdes til fx en biosyntetisk diesel, bio-jet fuel eller et miljøvenligt marinefuel. Derfor egner processen sig særdeles godt til våde biomasser som fx gylle, spildevandsslam og en lang række andre organiske affaldsstrømme, hvor man undgår et stort energiforbrug til tørring, og samtidig opnår en stor varmegenvinding i processen.

 

nyheder